Етички кодекс акупунктуролога Србије

(регистрованих практичара акупунктуре и сродних техника у Секцији за Акупунктуру Српског лекарског друства)

Преамбула: Закони и етика здравствене заштите у знатној мери се поклапају, будући да понашање здравствених радника треба да одражава бригу за добробит, достојанство и право сваког човека на самоопредељење. Здравствени радници, практичари акупунктуре и сродних техника, су дужни да допринесу побољшању нивоа здравствене заштите, обављајући своје професионалне задатке у складу са законским прописима, везаним за своју практичну делатност у области акупунктуре и сродних техника. Полазећи од чињенице да њихов рад директно утиче на људски живот и здравље, здравствени радници, практичари акупунктуре и сродних техника, су у обавези да константно улажу напоре у циљу усавршавања и примене најновијих сазнања и достигнућа на пољу акупунктуре и сродних техника као и медицинских и фармацеутских наука. Здравствени радници, практичари акупунктуре и сродних техника, сносе одговорност за обављање својих дужности, као стручњаци који су овлашћени за широк спектар медицинских делатности и заштите, те учествују у пропагандним кампањама за очување општег здравља. У обављању свог позива здравствени радници, практичари акупунктуре и сродних техника, су независни, а за свој рад одговорни су пред пацијентом, самим собом, својом професијом и друштвом.


Члан 1. Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника поставља здравље, сигурност и добробит пацијента у центар своје професионалне пажње

Члан 2. Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника изграђује професионални однос са сваким пацијентом

Члан 3. Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника уважава инегритет, потребе пацијента и његово достојанство

Члан 4. Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника, поштује право поверљивости и приватности у здравству

Члан 5. Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника поштује право пацијента на добијање одговарајуће здравствене заштите из области акупунктуре и сродних техника и омогућава испуњење ових права

Члан 6. Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника пружа стручне савете и препоруке уважавајући принципе информисане сагласности и аутономије

Члан 7. Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника поштује законске прописе, придржава се високих професионалних стандарда и истиче достојанство и часност свог позива

Члан 8. Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника континуирано настоји да обогати своје знање и ниво стручне оспособљености

Члан 9. Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника сарађује са својим колегама и другим здравственим радницима у циљу постизања максималних резултата у пружању здравствене заштите из акупунктуре и сродних техника

Члан 10. Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника доприноси систему здравствене заштите и излази у сусрет потребама друштва

Члан 11. Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника активно учествује у истраживањима и испитивањима у области акупунктуре и сродних техника

Члан 12. Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника не учествује нити подржава рекламне кампање из области акупунктуре и сродних техника које су усмерене директно ка пацијенту као потрошачу

Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника не сме јавно подржавати, нити критиковати било који начин лечења, или лек/медицинско средство, путем огласа или реклама које су усмерене ка општој јавности (нестручна публика). Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника треба да обезбеди да ширење и садржај рекламе буду умерени, тако да остављају утисак на јавност да здравствене услуге из домена акупунктуре и сродних техникана нису обични комерцијални начини лечења, већ да Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника одговорно даје упутства и савете о терапији, побољшању и очувању здравља.
Реклама мора да буде:
у скласду са законским прописима
таквог садржаја да не доводи струку на лош глас
истинита са тачним и јасним подацима
поштена у смислу да не сме да искористи пацијентово поверење или недостатак његовог знања, празноверје или лаковерност
не сме омаловажавати стручну улогу другог здравственог радника/здравствене установе или фармацеута
не сме да подстиче или наговара пацијента на услугу из домена акупунктуре и сродних техника тако да му обећава награде, поклоне, снижене цене.

Члан 13. Здравствени радник, практичар акупунктуре и сродних техника у границама своје стручне оспособљености комуницира са медијима у циљу пружања објективних и веродостојних информација и сноси одговорност за јавне наступе.