О добијању награде

На основу члана 23. Статута Српског лекарског друштва, а сагласно предлозима Комисије за годишње награде и признања СЛД, Председништво Скупштине Српског лекарског друштва је на електронској седници одржаној 3. фебруара 2020. усвојило


ПРАВИЛНИК О ДОДЕЉИВАЊУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ПРИЗНАЊА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА


I. Опште одредбе

Члан 1

Овим Правилником регулише се поступак и начин додељивања годишњих награда и признања Српског лекарског друштва (даље Друштво)

Члан 2

Годишње награде Друштва су: Велики печат, Награда за животно дело, Награда за научно -истраживачки рад, Награда Златно перо, Награда за увођење и/или унапређење нових дијагностичких и терапијских метода од великог значаја за струку, Награда за унапређење примарне здравствене заштите, Награда за најактивнију секцију Друштва и Награда за најактивнију подружницу Друштва.
Признања Друштва су: повеље, плакете, дипломе и захвалнице.
Годишње награде и признања се додељују активним члановима Друштва, а представљају посебно дизајниране дипломе са пригодним текстом.

II. Годишње награде Друштва


Члан 3

Годишње награде Друштва су :

1. ВЕЛИКИ ПЕЧАТ – додељује се једна награда која представља највеће признање Друштва, а предложени кандидат мора да испуљава следеће критеријуме:
– да је члан Друштва у континуитет најмање 30 година,
– да је активно учествовао у раду Друштва, руководећим телима Друштва или његових организационих јединица,
– да је организовао успешне стручне, научне састанаке, конгресе Друштва или његових организационих јединица и одржао многа предавња на скуповима Друштва и његових организационих јединица,
– да је својим савесним лекарским радом и поштовањем високих етичких приниципа, стекао углед у стручној и општој јавности

Приликом доношења одлуке о лауреату награде ВЕЛИКИ ПЕЧАТ узеће се у обзир и:
– да је предложени члан својим дугогодишњим преданим радом допринео развоју своје струке увођењем нових метода, организацијом рада и подизањем квалитета рада своје установе и струке у целини,
– да је постигао запажене резултате у научно-истраживачком раду.
Ова награда се додељује по истеку најмање пет година од добијања Награде за животно дело и, по праилу, се додељује после навршене 65 године живота.
Награда ВЕЛИКИ ПЕЧАТ укључује поред повеље и посебно дизајнирану плакету.

2. НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО – додељују се највише две награде и то: једна доктору стоматологије и једна доктору медицине који испуљавају следеће критеријуме:
– да су у континуитету активни чланови Друштва најмање 25 година,
– да су својим континуираним радом у Друштву допринели активностима Друштва или његових организационих јединица,
– да су се у оквиру Друштва истакли својим радом у едукацији лекара и осталих здравствених радника, организацијом едукативних и других састанака, као и подршком млађим колега у њиховом стручном усавршавању,
– да су резултате свог научног и стручног рада објављивали у Српском архиву за целокупно лекарство и другим часописима у издању Друштва,
– да су аутори монографија, приређивачи или уредници монографија и/или зборника у издању Друштва.

Приликом доношења одлуке о лауреату НАГРАДЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО узеће се у обзир и:
– да су у свом стручном раду постигли запажене резултате увођењем нових и усавршавањем постојећих метода,
– да су резултате свог научног и стручно рада објавили у међународним и домаћим часописима,

3.НАГРАДА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД – додељују се највише две награде члановима Друштва који испуњавају следеће критеријуме:
– да су активни чланови Друштва и да су својим континуираним радом допринели активностима Друштва и остваривању његових циљева,
– да су својим дугогодишњим научно-истраживачким радом и иноватвним приступом допринели развоју медицинске науке,
– да су резултате свог научног рада објавили у водећим научним часописима на SCI/SCIE листи и да су ти радови остварили висок индекс цитираности,
– да су објавили научне радове у Српском архиву за целокупно лекарство, Стоматолошком гласнику Србије, Медицинском прегледу и другим часописима које издаје Друштво или његове организационе јединице,
– да су аутори, уредници или коуредници монграфија,
– да су одржали предавања по позиву на домаћим и међународним конгресима,
– да су руководиоци или сарадници у више научно-истраживачких пројеката.

4. НАГРАДА ЗЛАТНО ПЕРО – додељује се једна награда аутору научног дела из области историје Српског лекарског друштва, историје српске медицине, књижевног дела са медицинском тематиком или објављивањем већег броја радова са истом тематиком.
За НАГРАДУ ЗЛАТНО ПЕРО могу се предложити само чланови Друштва који су у континуитету чланови најмање 10 година и да је научно дело за које се аутор награђује објављено током године за коју се награда додељује и за које аутор није добио награду од неке друге институције.

5. НАГРАДА ЗА УВОЂЕЊЕ И/ИЛИ УНАПРЕЂЕЊЕ НОВИХ ДИЈАГНОСТИЧКИХ И ТЕРАПИЈСКИХ МЕТОДА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА ЗА СТРУКУ – додељују се две награде члановима Друштва који испуњавају следеће критеријуме:
– да су дугогодишњи чланови Друштва који су се истакли својим активностима у подружници или секцији Друштва чији су чланови,
– да су активно учествовали у стручном усавршавању здравствених радника Друштва и своје установе организацијом различитих програма континуиране едукације у оквиру Друштва,
– да су значајно допринели здравственој делатности увођењем и/или унапређењем медицинских дијагностичких и терапијских метода и постигли врхунске резултате у њиховој практичној примени,
– да су постигли значајне успехе у организацији и спровођењу здравствене заштите, и допринели превенцији масовних болести.


6. НАГРАДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ – додељују се две награде члановима Друштва који испуњавају следеће критеријуме:
– да су дугогодишњи активни чланови Друштва који су се истакли својим активностима у руковођењу и раду подружнице у установама примарне здравствене заштите, као и секцији чији су чланови,
– да су поклањали пажњу свом личном усавршавању и непрекидно учествовали у едукацији својих колега из примарне здравствене заштите одржавши бројна предавања на састанција у установама примарне здравствене заштите и састанцима Друштва посвећеним проблемима примарне здравствене заштите,
– да су доследеним поштовањем принципа медицинске етике и највиших стандарда медицинске праксе стекли углед међу својим колегама,
– да су савесним и преданим радом стекли поверење и поштовање болесника,
– да су значајно допринели превенцији нарушавања здравља становништва.

7. НАГРАДА ЗА НАЈАКТИВНИЈУ СЕКЦИЈУ СЛД – додељују се две награде секцији Друштва која је имала највећи број активности у години за коју се награда додељује.

8. НАГРАДА ЗА НАЈАКТИВНИЈУ ПОДРУЖНИЦУ СЛД – додељују се две награде. Добитник награда је подружница Друштва која је имала највећи број активности у години за коју се награда додељује.

9. ЗА ИЗУЗЕТНЕ ДОГАЂАЈЕ И ОКОЛНОСТИ Председништво СЛД својом одлуком може установити и доделити посебне награде.

Члан 4

Годишње награде се додељују и најбољим дипломираним студентима медицине и стоматологије у Београду, Новом Саду, Нишу, Приштини и Крагујевцу.

Члан 5

Награде за најбоље дипломиране студенте медицине и стоматологије додељују се кандидатима са најбољом просечном оценом у протеклој календарској години. У случају пријаве више кандидата са истим просечним оценама, предност се даје кандидату са краћим роком студирања.

Члан 6

Награде Српског лекарског друштва се додељују сваке године поводом 22. априла односно 6. маја , дана оснивања Српског лекарског друштва.

Члан 7

Коначну одлуку о додељивању годишњих награда доноси Председништво Скупштине Српског лекарског друштва, на својој седници, а на образложени предлог Комисије за награде и признања СЛД за доделу годишњих награда.

Члан 8

Појединци који се предлажу за награде Друштва треба да испуњавају следеће услове:
– да су изузетно активни чланови Друштва
– да редовно измирују чланарину према Друштву
– да испуњавају услове за поједине награде наведене у члану 3

Члан 9

Иста годишња награда Друштва може бити додељена истом добитнику само једанпут у животу.

Члан 10

Право предлагања за награде Друштва имају све подружнице, секције, Академија медицинских наука, Друштво лекара Војводине СЛД, Друштво лекара Косова и Метохије СЛД и органи управљања Друштва, а Медицински факултети и Стоматолошки факултет за студенте.

Члан 11

Предлози морају да буду достављени писмено са образложењем и тако документовани да Комисија има довољно елемената за оцену вредности оних активности, на основу којих се кандидати предлажу за награду Друштва: биографија, списак објављених радова, називи научно-истраживачког пројеката, а за Награду Златно перо и по два примерка књиге која се предлаже за награду и који остају власништво Друштва,Поред детаљног образложења неопходно је да предлагач достави сажето образложење у одговарајућем формулару који је део овог правилника.

Члан 12

Образложени предлози за награде достављају се Друштву најкасније до 31. марта године у којој се додељују награде.

Члан 13

Комплетна документација везана за предлоге за годишње награде Српског лекарског друштва доступна је јавности.

Члан 14

Председништво Скупштине Друштва доноси одлуку о именовању председника и чланова Комисије за годишње награде и признања СЛД. Члан Комисије може бити само активни члан Друштва.

Мандат чланова Комисије траје 4 године, у складу са Статутом Друштва, са могућношћу поновних избора.

Члан 15

Рад у Комисији се обавља као почасна дужност, те није плаћен.

Члан 16

Комисија ради у седницама, где потпуно самостално разматра све приспеле предлоге и на основу сопствене процене предлаже Председништву Друштва потенцијалне кандидате за награде.

Члан 17

Одлука о додељивању награда Друштва може се објавити у дневној штампи и у гласилима Друштва. Награде се уручују на Свечаној академији Друштва.

Награде уручују добитницима председник Председништва Друштва и председник Комисије.

Члан 18

Изглед повеље, која се додељује награђенима је пригодан, а по квалитету своје израде адекватан значају ових награда. У техничкој и уметничкој обради мора да буде садржан натпис:СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО, ДАТУМ И ГОДИНА ОСНИВАЊА И ЕСКУЛАПОВ ЗНАК.

III ПРИЗНАЊА ДРУШТВА

Члан 19

Повеље плакете, дипломе и захвалнице као и друга признања по одлуци Председништва Друштва, додељују се за постигнуте резултате на остваривању циљева и задатака Друштва наведених у члану 13 и 14 Статута Српског лекарског друштва. Признања може доделити Друштво а такође и подружнице, секције и Академија медицинских наука.

Члан 20

Друштво додељује признања из члана 19 овог Правилника лекарима- истакнутим члановима Друштва као и донаторима, спонзорима и здравственим установама. Подружнице, секције и Академија медицинских наука Друштва додељују захвалнице медицинским сарадницима као и донаторима, спонзорима и здравственим установима који су битно допринели квалитету рада одређене подружнице, секције односно Академије медицинских наука.

Члан 21

Повеља се додељује за изузетне резултате и то у дужем периоду, у остваривању циљева и задатака Друштва, као и на унапређењу медицинске науке и струке,

Посебна повеља додељује се свим добитницима годишњих награда Друштва.

Члан 22

Плакета се додељује за значајан допринос у остваривању циљева и задатака Друштва, као и за значајне резултате на унапређењу медицинске науке и струке.

Члан 23

Диплопма се додељује члановима Друштва и другим лицима и организацијама који су се истакли у раду Друштва и допринели остваривању циљева и задатака Друштва.

Члан 24

Захвалница се додељује појединцима – организацијама који су активно радили на извршавању одређених циљева и задатака Друштва.

Члан 25

Признања се додељују само активним члановима Друштва, који редовно плаћају чланарину. Исто признање може се доделити једном истом лицу-организацији само једанпут.

Признања по рангу иду од најнижег захвалница, диплома плакета до највишег повеља
што значи да кандидати који се први пут предлажу за признања СЛД или у предлогу није дефинисано за које признање се кандидат предлаже, могу добити, по правилу, само захвалницу.

Члан 26

Право предлагања за додељивање признања имају подружнице, специјалистичке секције, Академија медицинских наука, Друштво лекара Војводине СЛД, Друштво лекара Косова и Метохије СЛД и органи управљања Друштва.

Члан 27

Предлози се достављају у писменој форми, са адекватним образложењем, водећи рачуна да се предлози односе само на најзаслужније као и на оне који задњих пет година нису добили признање Српског лекарског друштва.

Члан 28

Комисија за доделу награда и признања СЛД (изабрана на Председништву Скупштине Друштва) разматра све приспеле предлоге за признања и на основу сопствене процене предлаже Председништву Друштва потенцијалне кандидате за признања. Председништво Друштва доноси одлуку о додели признања.

Члан 29

Образложени предлози за признања, достављају се Друштву најкасније до 31. марта године у којој се додељују признања.

Члан 30

Рад у Комисији се обавља као почасна дужност те није плаћен.

Члан 31

Административне, правне и техничке послове за Комисију обавља Стручна служба Друштва.

Члан 32

Записници, одлуке и друга документа Комисије чувају се у архиви Друштва као трајна документа.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о додељивању награда и других признања Српског лекарског друштва донет на седници Председништва Скупштине одржане 24. фебруара 2012.године.

Члан 34
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана након објављивања на интернет страници Друштва.


Председник Српског лекарског друштва

Академик Радоје Чоловић

Формулари за преузимање:

Формулар за награду Велики печат

Формулар за награду научно истраживачки рад 

Формула за награду за увођење и/или унапређење нових дијагностичких и терапијских метода од великих значаја за струку

Формулар за награду за унапређење примарне здравствене заштите