Секција за анестезиологију, интензивно лечење и терапију бола

Време

16/09/2023    
09:00

Локација

Војномедицинска академија
Црнотравска 17, Београд, Србија

Тип догађаја

8. Београд анестезија форум- БАФ

Интензивна медицина

Акредитовано: А-1-607/23 са 7 бодова за слушаоце и 14 бодова за предавче, за лекаре.

 

___